אודות פס"ק

כל  העיסוק במקורות קרינה, ,חומרים רדיואקטיביים,  מיתקנים פולטי קרינה מייננת בטכניון מתנהל על פי תקנות הבטיחות של משרד להגנת הסביבה, משרד התמ"ת ומשרד הבריאות. 

יחידת פס"ק הינה יחידה האחראית במישרין להבטחת השימוש התקין בקרינה מייננת ע"י חוקרים העוסקים בקרינה מייננת בטכניון רבתי.

כחלק מתפקידיו של ראש יחידת פס"ק לשמש כממונה בטיחות קרינה טכניוני. כמומנה בטיחות קרינה הוא מייצג את פעילות הטכניון כלפי כל גופי הפיקוח והאכיפה הארציים הנ"ל מצד אחד, ומהווה זרוע פיקוח ארצי אחרי הבטחת ביצוע תקנות קרינה בטכניון מצד שני.

מבנה וצוות של יחידה

תחומי פעילות של פס"ק

אחראי בטיחות קרינה בפקולטות