עובדת קרינה בהיריון

עבודה בקרינה לנשים  בתקופת ההריון

על פי תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), תשל"ט-1979 על אישה בהיריון חלה הגבלת חשיפה לקרינה מייננת:

אישה בהיריון לא תיחשף, במסגרת עבודתה או הכשרתה המקצועית, למנת חשיפה שוות ערך, ממקורות קרינה פנימיים או חיצוניים, בשיעור העולה על mSv 1 לכל תקופת היריון, אך לא יותר מ- mSv  0.1 לחודש.

לכן, הנחיות הבטיחות עבור עובדה בקרינה לנשים בתקופת היריון חמורות יותר מהנחיות עבור עובדי קרינה אחרים.

על העובדת לנקוט בצעדים הבאים בהיודע דבר הריונה:

  • אשה בהריון תפסיק, בשלב ראשון,  את עבודתה בקרינה ברגע שנודע לה על ההריון.
  • העובדת תודיע ליחידת פס"ק-טכניון על דבר הריונה: יש למלא ולשלוח "טופס עובד קרינה – עדכון" ליחידת פס"ק -טכניון. כמו כן, יש למלא טופס מידע על אופי עבודה בתקופת היריון. טפסים אלה מהווים בסיס לקביעת המשך/הפסקה/סיום,  של העבודה בקרינה.
  • חובת הדיווח חלה על העובדת מרגע הידיעה על ההריון.
  • המידע יהיה מסווג עד לקבלת אשור מרופא היחידה.
  • העובדת תודיע לאחראי לבטיחות קרינה ביחידתה על היותה בהריון.
  • העובדת תוזמן על ידי מזכירות פס"ק-טכניון לבקורת רפואית ראשונית אצל רופא היחידה. בבדיקה זו יקבע רופא היחידה אם העובדת תוכל להמשיך לעבוד בקרינה.

אם לא תהיה התנגדות מצד רופא היחידה להמשך עבודתה של העובדת בקרינה בתקופת הריונה, יקבע פס"ק-טכניון את המגבלות והתנאים המיוחדים להמשך העבודה ויודיע על כך לממונה המדעי, לעובדת ולאחראי לבטיחות קרינה של יחידת הקרינה אליה היא משתייכת.